+91 9422370687 , +91 8149070687

Our Branches

Main Office Address
 • Block No: 10 Sunmitra Nagar, Near Siddhivinayak Temple, Mitra Nagar Road, Shelagi Solapur - 413006.
 • +91 9422370687, +91 8149070687
 • veershaivamatch@gmail.com
Bank Account Details
 • Mr. Ishwaryya S. Holimath
 • State Bank of India Market Yard Branch , Solapur Maharashtra, India.
 • 32427916170
 • SBIN0004762
 • Mr. Ishwaryya S. Holimath
 • Corporation Bank Solapur Branch , Solapur Maharashtra, India
 • 520291040312904
 • CORP0000188
All Fields Are Required
नियम व अटी
१. ज्यांची नोंदणी करता आहात ते वधु किंवा वर सज्ञान असणे आवश्यक आहे.
२. जरी तुम्ही वेबसाईटरुन तुमची नोंदणी केलेली असली तरी तुम्हाला तुमच्या मुलाचा किंवा मुलीचा बायोडाटा फॉर्म , फोटो Email पाठवणे आवश्यक आहे.
३. www.veershaivamatch.com वर-वधु दोघांसाठी तत्काळ संपर्क करता यावा यासाठी सदस्यांनी आपली खरी माहीती द्यावी.
४. www.veeershaivamatch.com मधील कोणतेही स्थळ हे आपल्या स्थळाला योग्य आहे असे वाटल्यास www.veershaivamatch.com आपल्याला त्या स्थळाशी संपर्क साधून देईल.
५. नांव नोंदवल्यावर विवाह किती दिवसात जमेल याची कोणतीही जबाबदारी www.veershaivamatch.com घेणार नाही.
६. आपण निवडलेल्या स्थळाची वैयक्तिक माहीती स्वतः पडताळून मगच निर्णय घ्यावा. www.veershaivamatch.com जबाबदार राहणार नाही.
७. कोणत्याही स्थळाने खोटी माहीती दिल्यास अगर माहीतीचा गैरवापर केल्यास www.veershaivamatch.com मधून त्या स्थळाची माहीती रद्द करणेत येईल.
८. आपल्या मुलाचे किंवा मुलीचे लग्न जमल्यास त्याची आम्हाला तत्काळ माहीती द्यावी, आम्ही आपल्या मुलाचा किंवा मुलीचा प्रोफाईल वेबसाईटवरुन काढुन टाकू.
९. अधिक माहीतीसाठी संपर्क साधावा. 07588214687, 09422370687, 08149070687.
१०. आपणास आपली नांव नोंदणी आमचेकडे करावयाची असल्यास कृपया खालील कागदपत्राद्वारे करावी.आपला १ फोटो, संपूर्ण बायोडेटा व संपूर्ण पत्रिका.वरील सर्व कागदपत्रे प्रत्यक्ष द्यावीत किंवा पोस्ट, Email पाठवावीत.
११. कॄपया नोंदंणी केल्यानंतर Select केलेल्या फ़ोटो प्रोफ़ाईलवर त्यांच्या पालकांना संपर्क केल्याशिवाय आम्ही तुम्हांला ती प्रोफ़ाईल देऊ शकत नाही,याची नोंद घ्यावी.
Rules and Regulations
1. Bride or groom which is going to be register here would be above 18 years of age.
2. After successful registration of profile on website its necessary to sends bride or grooms bio-data , photos and kundali to the correspondence address. (Hard Copy)
3. Please enter your actual information only for hassle free search criteria.
4. In our website if any body like any profile so please let us know as communication with both profile is being done from our side only.
5. www.veershaivamatch.com would not take any responsibility for how much time would it takes for marriage after registration.
6. After finalizing profile for your bride or groom make sure that take proper investigation before finalizing marriage dates as veershaivamatch.com would not responsible for such things.